BTEX

BTEX är ett samlingsnamn för bensen, toluen, etylbensen och xylener och är de viktigaste aromaterna i gruppen aromater C6-C9. Till denna grupp hör även styren, metylstyren, trimetylbensener (mesitylen) och isopropylbensen (kumen).

Förekomst och användning

BTEX återfinns i väldigt många produkter men när det gäller förorenade områden så rör det sig oftast om lösningsmedelsblandningar av naftatyp och andra oljeprodukter som bensin, diesel, eldningsolja, och smörjolja där alifater är huvudprodukterna. Bensen är en tillsats till motorbränsle. Andra bensintillsatser, exempelvis metyl-t-butyleter (MTBE) förekommer ibland tillsammans med BTEX. Styren och styrenderivat förekommer främst inom plastindustrin.

Spridningsvägar

BTEX är flyktigare och mer vattenlösliga (och därmed spridningsbenägna) än de längre aromaterna.

Miljöpåverkan

BTEX orsakar ofta problem med inomhusluften om de förekommer under byggnader, och ska kvantifieras i inomhusluft med VOC-mätning (VOC= volatile organic compounds). De kan även spridas långt ifrån källan och förorena grundvatten och vattendrag. Bensen är cancerframkallande.

Källor

K. Krook, Jan-Olof Levin, Kemisk yrkes- och miljöhygien, Prevent 2006.

Möjliga åtgärdsmetoder

In situ

Air Sparging

Biologisk behandling - främst aerob biologisk nedbrytning

Flerfasextraktion

Grundvattenpumpning och behandling

Inneslutning/barriärteknik

Jordtvätt

Kemisk oxidation

Kemisk reduktion

Porgasextraktion

Stabilisering/solidifiering

Övervakad naturlig självrening

Ex situ

Biologisk behandling

Deponering

Gräv- och schaktsanering

Jordtvätt

Termisk behandling