Befintliga vägledningar om hållbara åtgärder

 

Referenser

Arm, M., Göransson, G., Helgesson, H., Kiilsgaard, R., Lundqvist, U., Zetterlund, M. (2019). Hållbar samhällsplanering med Backcasting-SAMLA. En metodbeskrivning. Statens geotekniska institut, SGI, Linköping, 2019-05-03.

ISO (2017). Soil quality – Sustainable remediation. ISO standard 18504.

Jernelöv, A. (1992). Miljöskulden. En rapport om hur miljöskulden utvecklas om vi ingenting gör. SOU 1992:58. Rapport från Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A). Stockholm.

Naturvårdsverket (2009). Att välja efterbehandlingsåtgärd. En vägledning från övergripande till mätbara åtgärdsmål. Rapport 5978. Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket (2018). Sveriges miljömål. https://www.sverigesmiljomal.se.

Snowball, I., Apler, A., Dahlberg, A.K., Frogner-Kockum, P., Göransson, G., Hedfors, J., Holmén. M., Josefsson, S., Kiilsgaard, R., Kopf, A., Löfroth, H., Nylander, P., O’Regan, M., Paul, C., Wiberg, K., Zillén, L. 2020, TREA-SURE – Targeting Emerging Contaminated Sediments Along the Uplifting Northern Baltic Coast of Sweden for Remediation, En sammanfattning av ett fyraårigt forskningsprojekt om fiberbankar inom forskningsprogrammet TUFFO, Statens geotekniska institut, SGI, Linköping, 2020-07-07.

Sustainable Remediation Forum (SURF). https://www.sustainableremediation.org/.

WCED (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. United Nations, Transmitted to the General Assembly as an Annex to document A/42/427 - Development and International Cooperation: Environment.