Inneslutning och barriärteknik - översikt

Se även Fördjupning och Viktiga frågeställningar

Vad innebär fysisk inneslutning/barriärteknik

Fysisk inneslutning med barriärteknik är en spridningsbegränsande metod som innebär att en jordförorening helt eller delvis inkapslas med täta/lågpermeabla barriärmaterial, varvid utlakningen och spridningen av föroreningsämnen från jordföroreningen till omgivande mark- och vattenområden minskar eller helt upphör. Metoden kan också användas för att avlänka en spridningsplym så att den inte når fram till en dricksvattentäkt eller en känslig grund- eller ytvattenrecipient.

Vilken typ av föroreningar och förhållanden är metoden lämplig för?

Fysisk inneslutning tillämpas i första hand där andra lämpliga behandlingsmöjligheter saknas, eller vid föroreningssituationer där skyddsobjekt (t.ex. bostäder, vattentäkter, känsliga ytvattenrecipienter) är hotade och andra efterbehandlingsmetoder inte kan sättas in tillräckligt snabbt för att avvärja en akut hälso- eller miljöpåverkan. Metoden är tillämpbar på i stort sett samtliga föroreningstyper, men då föroreningen utgörs av nedbrytbara organiska ämnen är det lämpligt att metoden kombineras med t.ex. kemisk oxidation, kemisk reduktion eller biologisk nedbrytning. Metoden kan tillämpas i flertalet jordartstyper och användas både för att t.ex. innesluta en källzon och för att avlänka en spridningsplym.

Hur fungerar metoden?

Horisontella och vertikala barriärer är tillverkade av lågpermeabla material med hög mekanisk och kemisk beständighet. Exempel på vanligt förekommande barriärmaterial är lera, cement, bentonit, stål, etyl- och butylgummi och olika polymermaterial som t.ex. polyeten och polypropen. En vertikal barriär anläggs i allmänhet i form av en spont eller en slitsmur/slurrybarriär. Syftet är att avlänka grundvattenflödet så att det passerar ”vid sidan av” den aktuella jordföroreningen, vilket i sin tur minskar utlakningen och spridningen av föroreningar till omgivande grundvatten. Den horisontella barriären anläggs som ”ett lock” ovanpå jordföroreningen för att reducera infiltrationen av nederbörd via föroreningen. Vid fullständig fysisk inneslutning kombineras vertikala och horisontella barriärer.

skiss inneslutning

Figur 1: Principskiss av fysisk inneslutning med barriärteknik av ett förorenat område. Med hjälp av vertikala barriärer reduceras grundvattenflödet via den förorenade jordmatrisen. Den horisontella barriären syftar till minska infiltrationen av nederbörd och utlakningen av föroreningar från den omättade zonen. Illustration av Peter Harms-Ringdahl

Hur lång tid tar behandlingen?

Att anlägga en fysisk inneslutning kan ta allt från några timmar till flera månader. Anläggningstiden är beroende av hur stort det förorenade området är och hur djupt liggande föroreningen är. Förekommer det rikligt med sten, block och avfallsrester tar det i allmänhet längre tid att anlägga barriären, än om det förorenade området utgörs av relativt homogena sandlager utan inslag av sten/block eller grövre avfallsfragment. Fysiska inneslutningar med hjälp av barriärteknik konstrueras i allmänhet för att vara beständiga i ett mycket långt tidsperspektiv. Det finns emellertid också exempel på temporära barriärer som endast behöver fungera kortvarigt i samband med att ett förorenat område ”grävs ur” eller åtgärdas med hjälp av lämplig in situ-behandlingsteknik. Det är därför vikgtig att välja material som är anpassade för att kunna hålla i det tidsperspektiv åtgärden syftar till.

Vill du veta mer? Läs vidare i den fördjupade metodbeskrivningen.