Ex situ

Här listas åtgärdsmetoder som genomförs ex situ med avseende på förorenade sediment), det vill säga de metoder som innebär att den sedimenten tas upp för behandling eller omhändertagande. Se Figur 1 för exempel på sugmuddring, en av teknikerna för att muddra förorenade sediment.  Behandlingen av de förorenade sedimenten kan ske på plats eller genomföras externt. Det finns fler behandlingsmetoder än de som listas i dagsläget, och planen är att på sikt komplettera Åtgärdsportalen med fler beskrivningar av ex situ-metoder för behandling av förorenade sediment.  

sugmuddring

Figur 1. Principskiss, exempel på utrustning som används vid sugmuddring, som är en av flera tekniker för att muddra förorenade sediment (ej skalenlig). Illustration Peter Harms-Ringdahl.