Länkar och referenser

Nedan är en lista på de rapporter och referenser som använts för Åtgärdsportalen och där läsarna kan hitta mer information inom området. Listan uppdateras kontinuerligt.

Information om åtgärdsmetoder

CLU-IN - Sida av USA:s Naturvårdsverk om åtgärder i förorenade områden. Beskriver även olika typer av problemområden, strategier och håller utbildningar.
SGI Publikation 10 Tillsats av mikroorganismer och kolkälla i områden förorenade med klorerade lösningsmedel. Erfarenheter och rekommendationer
SGI Information 20 Vägledning för nyttiggörande av muddermassor i hamn- och anläggningskonstruktioner. Stabilisering och solidifiering av förorenade muddermassor

SGF 2011:1 Stimulerad reduktiv deklorering. En praktisk handledning

Regionernas Videncenter för miljö och ressourcer - Sida av de danska regionerna, liknande Åtgärdsportalen.

Sweboat har genomfört ett projekt med stöd från Naturvårdsverket för att testa åtgärdsmetoder av förorenad jord vid båtuppställningsplatser. Rapporten finns att ladda ned i full version här

Riktvärden och riskbedömning
Naturvårdsverket 2009 Rapport 5976 Riktvärden för förorenad mark - Modellbeskrivning och vägledning

SGI 2015 publikation 15 Kvalitetssäkring av ämnesdata för beräkning av hälsoriskbaserade riktvärden för förorenade områden


Åtgärdsmål
SGF 2009:2 Åtgärdsmål vid in-situsanering. Formulering och kontroll av åtgärdsmål

Provtagning och undersökningar
SGI 2015 Publikation 14 Inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier. Information och rådSGF 2013:2 Fälthandbok för undersökningar av förorenade områden
SGF 2011:3 Hantering och analys av prover från förorenade områden - Osäkerheter och felkällor
SGF 2011:2 Klorerade lösningsmedel i mark och grundvatten - Att tänka på inför provtagning och upphandling

Övrigt
SGI Publikation 4 Kunskapsläge och förutsättningar för återvinning av metaller i förorenade massor
Teknikföretagen 2014 Hantering av förorenade områden – fokus klorerade lösningsmedel En lathund för medlemmarna i Teknikföretagen